πολιτικη Προστασιασ δεδομενων

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η Εταιρία BIRIGOGO (εφεξής BIRIGOGO ή Εταιρία) επεξεργάζεται τις πληροφορίες, των Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής Δεδομένα) που συλλέγονται, σχετικά με εσάς, όταν χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε τρόπο επικοινωνίας με την Εταιρία στο πλαίσιο υφιστάμενης ή μελλοντικής συνεργασίας.

Σας ενθαρρύνουμε να διαβάσετε την  παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων.

Η Εταιρία που εδρεύει σε κτίριο επί της Aγίου Μελετίου 65, Αθήνα, ΤΚ 11251, Ν. Αττικής,  συμμορφώνεται με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679) (εφεξής ΓΚΠΠΔ) όπως αυτός τέθηκε σε ισχύ από το  Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και  Συμβουλίου της 27ης  Απριλίου.

 1. Λίγα λόγια για την BIRIGOGO

Η BIRIGOGO προσφέρει διαδραστικές εκπαιδευτικές εφαρμογές που αναφέρονται στο Αρχαίο Ελληνικό Δράμα. Τα online educational apps απευθύνονται σε νέους, παιδιά και γονείς στοχεύοντας στην βελτίωση της δέσμευσης των μαθητών στην εκμάθηση του αρχαίου ελληνικού δράματος και τραγωδίας ή κωμωδίας μέσω απλών διαδράσεων αφής στην οπτική-εικονογραφημένη δράση, που συμπληρώνεται από ηχητικό υλικό, αφήγηση, μουσική, sound design.

 1. Τι είναι τα Προσωπικά Δεδομένα;

Προσωπικά Δεδομένα ονομάζεται κάθε πληροφορία η οποία συνδράμει στην ταυτοποίηση κάθε φυσικού προσώπου, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας κ.α.

 1. Τι είναι η Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων;

Επεξεργασία είναι κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε Δεδομένα Προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

 1. Ποια Δεδομένα επεξεργάζεται η Εταιρία;

Φροντίζουμε να επεξεργαζόμαστε μόνο τα απολύτως απαραίτητα Δεδομένα σας, τα οποία είναι κατάλληλα και συναφή για τον σκοπό που προορίζονται. Σχετικά με Δεδομένα που συλλέγονται από τα Cookies  σας παραπέμπουμε στην Πολιτική Cookies.

Σε αυτό το πλαίσιο η BIRIGOGO επεξεργάζεται:

 • στο πλαίσιο συμβατικής σχέσης σας με την BIRIGOGO τα στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας σας (όπως όνομα και επώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας),
 1. Ποιος είναι ο σκοπός Επεξεργασίας των Δεδομένων σας;

Η Εταιρία επεξεργάζεται τα Δεδομένα σας με σκοπό:

 • τη συμμόρφωσή της με υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.
 • για να απαντήσει στα ερωτήματα που υποβάλετε μέσω της φόρμας επικοινωνίας.
 1. Η Εταιρία θα επεξεργαστεί τα Δεδομένα σας και για άλλους σκοπούς;

Η Εταιρία δεν θα επεξεργαστεί τα  Δεδομένα σας για άλλους σκοπούς πέρα από αυτούς που αναφέρονται παραπάνω.

 1. Ποια είναι η νόμιμη βάση επεξεργασίας των Δεδομένων σας από την Εταιρία;

Η Επεξεργασία  των Δεδομένων σας διενεργείται σύμφωνα με:

 • τις έννομες υποχρεώσεις της Εταιρείας(π.χ. φορολογική νομοθεσία κ.ά.),
 • τη συγκατάθεσή σας, όπου απαιτείται,
 • το έννομο συμφέρον της Εταιρίας.
 1. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των Δεδομένων σας;

Πρόσβαση στα Δεδομένα σας δύναται να έχουν εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες της BIRIGOGO, οι οποίοι έχουν δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας ή/και τρίτοι (εταιρίες ταχυμεταφορών-courier, λογιστικές υπηρεσίες και υπηρεσίες υποστήριξης πληροφορικής), οι οποίοι επεξεργάζονται τα Δεδομένα σας ως Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό μας και σύμφωνα με τις εντολές μας.

 1. Πώς εξασφαλίζουμε ότι οι Εκτελούντες την Επεξεργασία σέβονται τα Δεδομένα σας;

Ως Εκτελούντες την Επεξεργασία νοούνται τρίτοι πάροχοι, εξελιγμένης τεχνολογίας κατασκευών και εφαρμογών, οι οποίοι για λογαριασμό μας και σύμφωνα με τις εντολές μας, συνεπικουρούν την Εταιρία στην παροχή λογισμικού και σχεδίασης/διαχείρισης ιστοσελίδων και συνδράμουν στην προώθηση των υπηρεσιών και των προϊόντων της Εταιρίας καθώς και  στη διευκόλυνση της επικοινωνίας με εσάς.

Οι Εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό μας έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί με την BIRIGOGO:

 • να τηρούν εχεμύθεια,
 • να λαμβάνουν οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφαλείας των Δεδομένων σας,
 • να μη στέλνουν σε τρίτους Δεδομένα σας χωρίς την άδεια μας,
 • να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφάλειας,
 • να διαγράφουν τα Δεδομένα σας, μετά τη λήξη της σύμβασής σας,
 • να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των Δεδομένων και ιδίως με τον Κανονισμό 679/2016/ΕΕ (άλλως GDPR).
 1. Στέλνουμε τα Δεδομένα σας εκτός Ε.Ε.;

Η BIRIGOGO δεν διαβιβάζει Δεδομένα σας εκτός ΕΕ. Σε περίπτωση που απαιτηθεί, η διαβίβαση θα γίνει μόνο για νόμιμους λόγους και μόνο σύμφωνα με τα οριζόμενα στον GDPR.

 1. Για ποιο χρονικό διάστημα διατηρούνται τα δεδομένα σας;

Τα Δεδομένα σας διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του εκάστοτε σκοπού της επεξεργασίας ή για την ικανοποίηση των εννόμων συμφερόντων των συναλλασσόμενων με την Εταιρία και σε κάθε περίπτωση για όσο απαιτείται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Στη συνέχεια τα Δεδομένα θα διαγράφονται, εκτός αν δώσετε εκ νέου τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία τους. Τα Δεδομένα που συλλέγουν τα Cookies, τα διαγράφουμε σύμφωνα με την Πολιτική Cookies.

 1. Είναι ασφαλή τα Δεδομένα σας;

Η BIRIGOGO δεσμεύεται να διαφυλάσσει τα Δεδομένα σας.

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφαλείας των Δεδομένων σας, έχουμε λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα, τα οποία συνεχώς βελτιώνονται, βάσει της τεχνολογικής εξέλιξης με μοναδικό σκοπό την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων σας.

 1. Ποια είναι τα Δικαιώματά σας;

Έχετε ως υποκείμενο Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα τα εξής Δικαιώματα στο πλαίσιο των ειδικότερων ρυθμίσεων του νέου ΓΚΠΔ:

 • Δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης στα δεδομένα σας.
 • Δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων σας.
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας.
 • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας.
 • Δικαίωμα Διαγραφής -Δικαίωμα στη λήθη-των δεδομένων σας.
 • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σας.
 • Δικαίωμα καταγγελίας ενώπιον της Εποπτικής Αρχής (ΑΠΔΠΧ)
 1. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα Δικαιώματά σας;

Για να ασκήσετε τα δικαιώματα σας μπορείτε να αποστείλετε σχετικό αίτημα είτε στην ταχυδρομική Δ/νση της  Εταιρίας, Aγίου Μελετίου 65, Αθήνα, ΤΚ 11251, Ν. Αττικής είτε στην ηλεκτρονική Δ/νση  Email: [email protected]

Σε περίπτωση που δεν λάβετε απάντηση εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας (ενός μηνός με -υπό προϋποθέσεις– παράταση δύο μηνών) ή η απάντηση που λάβατε δεν ήταν ικανοποιητική ή το ζήτημά σας δεν έχει επιλυθεί, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (www.dpa.gr).

 1. Πότε απαντάμε στα Αιτήματά σας;

Απαντάμε στα Αιτήματά σας δωρεάν χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μηνός από τότε που θα λάβουμε το αίτημα σας. Αν, όμως, το Αίτημά σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός Αιτημάτων σας θα σας ενημερώσουμε εντός του μήνα αν χρειαστεί να λάβουμε παράταση άλλων (2) δύο μηνών εντός των οποίων θα σας απαντήσουμε.

Αν τα Αιτήματα σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η Εταιρία μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο Αίτημα αιτιολογώντας στην απάντησή της  προς εσάς.

 1. Πού μπορείτε να απευθυνθείτε για την εξέλιξη των Αιτημάτων σας;

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο  +30 2108654777

 1. Γίνεται χρήση αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων/περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ κατά την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων σας;

Η Εταιρεία μας, δεν λαμβάνει αποφάσεις βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των Δεδομένων σας.

 1. Ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο κατά την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας από εμάς;

Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με το ΓΚΠΠΔ  2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών Δεδομένων. Αρμόδια Δικαστήρια για τυχόν διαφορές που αφορούν τα Προσωπικά Δεδομένα είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

 1. Πώς θα ενημερωθείτε για τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής;

Ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, θα δημοσιεύουμε στην ιστοσελίδα μας την επικαιροποίηση της παρούσας, προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ και θα σας ειδοποιούμε με κάθε πρόσφορο τρόπο. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε ανά τακτά διαστήματα την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας.